רישום למאגר מורשי כניסה – שער צפוני קיבוץ שעלבים

20.00

להלן הסכם, הצטרפות למאגר מורשי הכניסה של קיבוץ שעלבים המאפשר לפתוח את השער ע”י חיוג מטלפון סלולרי לשנת לתקופה החל מ 01/01/2023 ועד ל 31/12/2023.

*
*
*
*
*
קטגוריה:

תיאור

לכבוד,
אגודת ו/או ו.מקומי – קיבוץ שעלבים (להלן: “הישוב”)
באמצעות מזכירות קיבוץ שעלבים

אג”נ,

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות – שער כניסה ראשי לקיבוץ
אני החתום מטה באמצעות מסמך אינטרנטי, מבקש בזאת לחבר אותי למערכת הסלולרית לפתיחת השער החשמלי בכניסה הראשית לישוב, כאשר אני יודע שלכתחילה אסור להשתמש במנוי בשבתות וחגים, וכתנאי להסכמתכם, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
1. אני מצהיר בזאת ומתחייב כי אעשה שימוש בפתיחה וסגירה, לשימושי האישי, או למי מבני משפחתי .
2. אנהג באחריות, בפתיחת השער אשתדל לוודא מי נכנס ויוצא ושהשער נסגר אחרי אוטומטית, ומקרה של תקלה אעדכן את הגורם המוסמך.
3. ידעו לי כי הישוב יכול ורשאי מעת לעת לשנות קוד הפעלה ו/או לשנות נוהלי פתיחת וסגירת השער (כגון: מורשים, שעות סגירה וכו’)
4. ידוע לי כי, עלות המנוי (למספר נייד אחד) הינו 20 ₪ לשנה קלנדרית.
5. ידוע לי כי בסוף כל שנה קרי ב 31/12 המנוי נחסם (ואין זה משנה מתי הצטרפתי) ועלי להגיע ולהסדיר את התשלום, כי אחרת הרשאתי
תחסם בתאריך ה 31/12 של אותה השנה שהסתיימה.
6. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהשימוש במנוי השער בשבת וחגים הינו אסור, ובעיתות אלו אשתמש במנוי רק במקרים חריגים “דוחה שבת”
7. במידה ואעשה שימוש במנוי השער בשבתו וחגים ללא סיבה מוצדקת כמופיע בסעיף 6 לעיל, קיבוץ שעלבים יהיה רשאי להסיר לי את המנוי
ולא להחזיר לי את כספי.
8. הנני מצהיר כי הזמנה מהווה הסכמה והתחייבות לכל הנאמר הן בהסכם זה מתוך רצון והסכמה.