הנהלה

בחירות לועדות האגודה הקהילתית שעלבים

ביום 11.1.19 התכנסה האסיפה הכללית של האגודה הקהילתית שעלבים. נציגות ועד הנהלת האגודה הודיעה על יציאה למהלך בחירות לוועדות האגודה . האסיפה הכללית מנתה את יוחאי עוזרי לכנס וועדת קלפי ואלו הם : משה בארי , אבישי אזולאי,  יוסי כהנין ),
 • חברי ועדת הקלפי אינם רשאים להתמודד לבחירה לוועדה כלשהי למעט מינוי משוריין.
 • יוחאי עוזרי יכהן כמזכיר הועדה וירכז את עבודת הועדה לקראת הבחירות.
ועדת הקלפי התכנסה      ביום שלישי ט שבט 16.1.19          והחליטה לקיים את הבחירות: ביום   שלישי   אור לראש חודש אדר א       5.2.19                בין השעות 20:00-23:00 בין מועדי הבחירה ועד ספירת הקולות ינקטו חברי ועדת הקלפי צעדים לשמירת טוהר הבחירות בהם שמירה על הקלפי וטפסי הבחירה במקום נעול ושמור, אי מסירת מידע לציבור בעניין היקפי המצביעים וזהותם וכד'. בנוסף, ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול פנימי עם סיום חלקם הראשון של הבחירות כבקרה על ההצבעה, ללא פתיחת/ספירת הקולות וללא דיווח ביניים לציבור.
 • חבר אגודה, שנבצר ממנו להגיע לקלפי, יוכל למנות באמצעות ייפוי כוח את בן/בת הזוג להצביע עבורו. מיופה הכוח יגיע לקלפי עם הטופס המקורי כשהוא חתום.
קול קורא להצגת מועמדות לועדות האגודה: ועדת הקלפי קוראת לתושבי הישוב להציג מועמדות לוועדות האגודה הקהילתית לקראת הבחירות, לפי הפירוט להלן: ועדות תקנוניות:
 • הנהלה: 7 חברים
 • ביקורת: 3 חברים. מהם 1 לפחות מהאגודה החקלאית ו-1 לפחות משכונת ההרחבה.
 • קבלה: 7 חברים. 4 חברי אגודה חקלאית, 3 תושבי שכונת הרחבה. כל בעל זכות בחירה בוחר את נציגיו בנפרד (פרטים בהמשך). האסיפה הכללית של האגודה החקלאית שעלבים תדון באישור כל חברי ועדת הקבלה לפי הנדרש בתקנון.
ועדות אחרות:
 • דת: 1
 • נוער: 1
 • גיל הרך: 1
 • תכנון ופיתוח: 1
 • ביטחון: 1
 • בוועדות תקנוניות ניתן לבחור ולהיבחר רק חברים הרשומים בספרי האגודה הקהילתית. (חברי הקיבוץ, ובעלי בתים בהרחבה).
 • ליתר הועדות ניתן להיבחר ולבחור כל מי שהוא תושב הישוב שעלבים (באמצעות הצגת תעודת זהות/ספח עם כתובת של שעלבים), ואינו תושב ישיבת שעלבים.
 • זכות הבחירה היא רק לרשומים כבעלי זיקה ליחידת דיור, דהיינו ראשי משפחות ולא ילדים הסמוכים על שולחנם גם אם גילם עולה על גיל 18.
 • הגשת מועדות לכל ועדה תעשה בכתב בלבד ותימסר למזכירת ועדת הקלפי  באמצעות מנהלת האגודה, הדס אזולאי  עד יום רביעי כ"ד שבט (30.1) בשעה  20:00. את הבקשה ניתן לכתוב במייל או או הודעה או בכתב בתיבת הדואר של הדס . יש לציין בבקשה מספר תעודת זהות ולקבל אישור על קבלתה.
 • אין הגשת מועמדות שאינה באמצעות המועמד עצמו, למעט באמצעות בן/בת הזוג ובהסכמת המועמד.
 • חברי ועדת הקלפי יפרסמו את רשימת המועמדים במייל היישובי ובלוח המודעות במזכירות המצוי מול תיבות הדואר 4 ימים לפחות לפני קיום הבחירות.
 • מועמד שהציע עצמו ומעוניין להסיר מועמדות טרם הבחירות, יגיש הודעה בכתב בלבד לוועדת הקלפי טרם הבחירות באמצעות מנהלת הקהילה.
 • הבחירות הן אישיות ואינן מתקיימות בחבר מועמדים כלשהו. ועדה שמספר המועמדים אינו עולה על מספר החברים בה, לא יתקיימו בה בחירות ותוכרז כוועדה נבחרת. ועדת הקלפי תרשום ועדה שכזו בפרוטוקול הסיכום.
 • ועדת הקלפי תכין 3 טפסי בחירה שיימסרו לבוחרים לפי שיוך:
 • טופס הכולל את כל הוועדות – לחברי שכונת ההרחבה.
לועדת הביקורת יבחרו 3 המועמדים בעלי מספר הקולות הגבוה תוך מילוי הוראות התקנון לשיוך חבר אחד לפחות מהאגודה החקלאית ואחד לפחות מההרחבה, כאשר המקומות 'המשוריינים' ייבחרו לפי מספר בעלי הקולות הגבוה לפי השיוך שלהם.
 • טופס לבחירת כל הועדות (למעט ועדת קבלה) – לחברי האגודה החקלאית.
 • טופס לבחירת ועדות שאינן סטטוטוריות – לאלו שאינם חברי אגודה.
 • ועדת הקלפי תקיים את הבחירות או במשרדי מזכירות שעלבים או במועדון לחבר ותשלח על כך הודעה מראש באמצעות המייל היישובי ועל לוח המועדון במזכירות.
 • ועדת הקלפי תדאג לסידור אפשרות הצבעה חשאית לכל מצביע במילוי טפסי ההצבעה, ולא תאפשר הצבעה שאינה חשאית.
 • בסיום ההצבעה, תתכנס ועדת הקלפי לספירת הקולות, תרשום פרוטוקול על כל תוצאות ההצבעה ותפרסם את התוצאות. הפרוטוקול ייחתם ע"י כל חברי ועדת הקלפי.

בברכת הצלחה לכולנו

ועדת הקלפי

הוסף תגובה